Praktiske informationer

Denne side er henvendt til dig, som opholder dig i Granskoven. Den rummer en række praktiske informationer, du bør kende til – enten som andelsejer eller bruger af et hus i Granskoven.

På de følgende sider kan du læse om:

Affaldssortering

I Granskoven sorterer vi affaldet således:

Glas, aviser/ugeblade og batterier skal afleveres i containerne på den gamle campingplads (se kortet på sidste side).
Større affald såsom emballage, byggeaffald, haveaffald må ikke henkastes i skralderummene. Husk at sætte en ny skraldesæk på stativet, når den stiplede linje på sækken er nået. Henkastning af ildelugtende og miljøfarligt affald er ikke tilladt.

Hvis du fisker på molen bør du kaste fiskeaffald på ydersiden, så langt ude som muligt.

Har du større mængder affald henviser vi til Korsør Genbrugsplads, Møllevangen 62, 4220 Korsør. Åbningstider mandag-søndag kl. 09-17.
Se mere på: http://www.affaldplus.dk/genbrugsplads/korsoer

Parkering

Parkering skal foregå på p-områderne i Birkelunden, Brombærhaven. Parkering skal ske hensynsfuldt, så det ikke er til unødig gene for andre trafikanter.

Der er normalt god plads, men i ferieperioderne kan du blive nødt til at holde på grusparkeringen på den gamle campingplads. A.h.t. fremkommeligheden for redningskøretøjer anbefaler vi, at du ikke parkerer på Revvej.

Hjertestarter

Foreningens hjertestarter er placeret uden på skralderummet i Brombærhaven.

Strandrensning

Grundet områdets kystnære placering blæser det en del. Det medfører, at affald og skrald blæser i land i vinterhalvåret, og at sommergæster glemmer at tage deres affald med sig i sommerhalvåret. Derfor samles medlemmerne til et par årlige strandrensninger, som plejer at ligge enten lørdag eller søndag i løbet af hhv. foråret og efteråret, hvor vi rydder op på fællesarealerne og fikser de småting, der måtte kræve en kærlig hånd. Jo flere vi er, desto hyggeligere er det og hurtigere går det. Foreningen byder sædvanligvis på pølser og drikkelse.

Generalforsamling

Generalforsamlingen falder altid den sidste lørdag i juli. Den bliver holdt i et lejet telt, vi sætter op i Birkelunden et par dage i forvejen. Hvis man alligevel opholder sig i Granskoven, er man velkommen til at give en hånd med – her sørger foreningen ligeledes for drikkevarer.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år sidste lørdag i juli og indvarsles med mindst 30 dages varsel ved opslag på egnede steder i Granskoven. Samtidig meddeles foreløbig dagsorden. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal senest 14 dage forud indgives skriftligt til formanden.
En uge før generalforsamlingen udsendes indkaldelse med angivelse af endelig dagsorden, bestyrelsens foreløbige beretning, årsregnskab og forslag til driftsbudget samt kopi af indkomne forslag.

Foreningens vedtægter §22

Sommerfesten

Om aftenen – samme dag som generalforsamlingen – holder vi sommerfesten i teltet. Bestyrelsen og festudvalget sørger for opdækning og underholdning, så du skal blot medbringe din egen mad og drikke. Generalforsamlingen og sommerfesten er en oplagt mulighed for at møde de andre beboere og høre, hvad der rører sig i Granskoven. Husk: Jo flere engagerede medlemmer, desto mere levende forening.

Hytten

Hytten er placeret i den nordlige ende af Granskoven ved siden af nr. 69. Den rummer 4 køjesenge og har både strøm og el-radiator. I perioden 1. oktober til 30. april koster det 125,- /nat at leje hytten og i perioden 1. maj til 30. september 75,-/nat. Pris er ekskl. evt. rengøringsgebyr. Det er lejende andelshaver, der har ansvaret. For at booke hytten skriver man skriver sit andelsnummer på kalenderen, der hænger på siden af hytten. Pengene lægges i en kuvert, der lægges i kassererens postkasse, der returnerer kuverten med kvittering.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, herunder en formand, næstformand, kasserer og sekretær, og 2 suppleanter. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen. I ulige år er 4 af pladserne på valg og i lige år 3. Bestyrelsen holder typisk 6-7 møder årligt.

Forpligtelser som andelshaver

Som andelshver har du pligt til at holde din grund og dit hus i en ordentlig, ren og ryddelig stand. Dette betyder ikke prydhaver og snorlige linjer som i en kolonihaveforening, men blot simpelt vedligehold og omtanke. Som andelshaver bør man være særligt opmærksom på at vedligeholde ens skel, der ligger ud til fællesarealer, veje og stier. Bestyrelsen opfordrer til, at man sætter sig ind i ordensreglerne og vedtægterne, og gør opmærksom på, at evt. lånere af ens hus er bekendt med reglerne og især affaldssorteringen.

Lokalplanen

Granskoven hører under lokalplan 1084, der i sin helhed kan læses her.
Bestyrelsen anbefaler, man læser lokalplanen igennem før om- og tilbygning.